650W Power Supply

$79.99

Internal , 120 V AC, 230 V AC Input , 650 W / 3.3 V DC, 5 V DC, 12 V DC, 5 V DC, ,12 V DC , 1 +12V Rails , 1 Fan(s)

Out of stock

SKU: 100N10650L1 Category: